Predanalytická fáza - dôležitá súčasť algoritmov každého vyšetrenia

Každá vzorka, ktorá začína svoju púť v ktorejkoľvek ambulancii začína správnym odberom zvolenej vzorky do správneho odberového média. Dnes, v dobe "elektronizácie" mnohé špecializované laboratóriá majú vypracované štandardné postupy pre celý proces analýzy pacientských vzoriek. Výber správneho odberového média, jeho označenie priradením jedinečného čiarového kódu a jeho ekspedícia - príprava na transport sú už značne automatizované, ako aj výber vyšetrení, ktoré lekár - odborník žiada od poskytovateľa laboratórnych služieb.  
 

Odovzdaním vzorky zodpovednosť za správny výsledok merania jednotlivých zvolených parametrov závisí už priamo na poskytovateľovi laboratórnych vyšetrení. Kvalita výsledkov, ktoré lekár dostane mnohokrát závisí od správnych postupov, ktoré sú vykonávané ešte pred tým, ako sa vzorka dostane do toho správneho prístroja, ktorý zabezpečuje analytyckú fázu jednotlivých vyšetrení. Na to aby boli vo vzorke zachované "aktuálne" hodnoty meraných veličín, ktoré si lekár ordinuje, je nutné zabezpečiť jej vhodný a rýchly transport, následné spracovanie ( najšastejšie centrifugáciu) a správne uloženie pred vykonaním samotnej analýzy v prístroji.  Väčšina spoločností poskytujúcich služby laboratórnej diagnostiky u nás má tieto procesy veľmi dobre zvládnuté a kontrolované, aj keď nie vždy sa všetko vykonáva podľa pravidiel - transporty vzoriek špedičnými spoločnosťami nie sú výnimkou. A práve fáza transportu, spracovania vzoriek a ich následné skladovanie pred samotným analytickým výkonom mnohokrát spôsobujú to, že výsledok, ktorý je Vám zaslaný z laboratória, Vám akosi "nesedí" ku klinickému obrazu pacienta. Preto kontrola tejto fázy vyšetrenia vzoriek pacientov je nielen vítaná, ale priam nutná pre to, aby ste sa mohli spoľahnúť na výsledky, ktoré Vám prijdú do Vašeho informačného systému.

U mnohých základných parametrov má ambulantný lekár ešte jednu možnosť, ako rýchlo a bez zbytočných komplikácií  stanoviť ich hodnoty v "pohodlí" svojej ambulancie. Tak ako v zahraníčí ale aj u nás sa postupne rozširuje využívanie prístrojov na stanovenie základných parametrov ako Krvného obrazu, INR u warfarinizovaných pacientov, základných Biochemických vyšetrení, mnohých Imunochemických parametrov, plazmatických proteínov, moču chemicky ako aj ďalších priamo v ambulancii pri prvej návšteve pacienta. 

Týmto ambulantný lekár nielen predchádza jednej z možných "predanalytických" chýb, ale aj získa mnohokrát podklady pre zhodnotenie základného klinického obrazu pacienta. 

Pacient už pri prvej návšteve môže odísť s cielenou terapiou.