Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu signum-medical.eu

(ďalej len "E-shop") je spoločnosť:

Signum Medical, s.r.o

Južná Trieda 4/B

040 01 Košice

IČO:35920637

DIČ: 2121960776

IČ DPH: SK2121960776

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Jeník

Tel: +421 904 252 111

E-mail: signumedical@gmail.com

spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Signum Medical, s.r.o so sídlom Južná Trieda 4/B, 040 01 Košice (ďalej len "Správca");

2. Kontaktné údaje správcu sú: email: signumedical@gmail.com, tel.: +421 904 252 111;

3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci . Na e-shope spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na e-shope alebo pri vytvorení Vašej objednávky a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode signum-medical.eu;

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín okrem údajov vyplývajúcich so SMERNICE O SYSTÉME VIGILÁCIE LIEKOVÝCH ZARIADENÍ (MEDDEV 2.12-1 / rev8), ktoré boli vydané v januári 2013 a platné od júla 2013.

4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva prevádzkovateľ informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava prevádzkovateľ údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

5. E-shop nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke signum-medical.eu podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

5. Pre účely dodržiavania SMERNICE O SYSTÉME VIGILÁCIE LIEKOVÝCH ZARIADENÍ (MEDDEV 2.12-1 / rev8), ktoré boli vydané v januári 2013 a platné od júla 2013. Tento nový usmerňovací dokument MEDDEV 2.12-1 / rev8 aktualizoval požiadavky týkajúce sa európskeho systému oznamovania a vyhodnocovania nehôd a bezpečnostných nápravných opatrení v teréne (FSCA), ktoré sa týkajú zdravotníckych pomôcok.

6. Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využíva prevádzkovateľ predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na e-shope už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov e-shopu v podobe obmedzeného priameho marketingu. Prevádzkovateľ Vám umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na eshope zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na eshope alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

7. Pre ponuku našich produktov a propagáciu eshopu formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva prevádzkovateľ predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na e-shope. Upozorňujeme, že v prípade ak má zákazník menej ako 16 rokov registráciu na eshope môže vykonať len ak požiada svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo napísaním na náš email: signumedical@gmail.com.

8. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie prevádzkovateľ spracováva pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava prevádzkovateľ štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

9. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom e-shopu do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci eshopu môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo

namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese signumedical@gmail.com alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači alebo zmeniť nastavenia v cookies lište.

Pre účely dodržiavania SMERNICE O SYSTÉME VIGILÁCIE LIEKOVÝCH ZARIADENÍ (MEDDEV 2.12-1 / rev8), ktoré boli vydané v januári 2013 a platné od júla 2013 nie je možné súhlas odvolať.

Kto má prístup k údajom?

1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané eshopom a jeho pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s prevádzkovateľom eshopu.

2. Eshop ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre eshop na účely a spôsobom, ktoré eshop stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré eshop využíva, patria:

RE-MAX(doručovacia služba);

TNT(doručovacia služba);

ZÁSIELKOVŇA(doručovacia služba);

Slovenská pošta (doručovacia služba);

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (doručovacia služba);

3. Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Webnode AG (systém e-shopu);

Google Analytics (analýza webových stránok);

Taidoc Technology Corp, 6F č. 127 Wugong 2nd Rd. Okres Wugu, Nové Taipei, 24888 Taiwan - údaje pre účely dodržiavania SMERNICE O SYSTÉME VIGILÁCIE LIEKOVÝCH ZARIADENÍ (MEDDEV 2.12-1 / rev8), ktoré boli vydané v januári 2013 a platné od júla 2013. Tento nový usmerňovací dokument MEDDEV 2.12-1 / rev8 aktualizoval požiadavky týkajúce sa európskeho systému oznamovania a vyhodnocovania nehôd a bezpečnostných nápravných opatrení v teréne (FSCA), ktoré sa týkajú zdravotníckych pomôcok.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona prevádzkovateľ následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

3. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom prevádzkovateľ požiada o udelenie nového súhlasu.

4. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

5. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na eshop vzťahujú.

6. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Práva kupujúceho

1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa eshopu a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré eshop spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo eshop. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli eshopu, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám eshop potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže eshop správne vybaviť Vašu objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už eshop nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok eshop Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od eshopu k inému subjektu, kedy eshop odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

2. Ďalej môžu zákazníci eshopu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej eshop okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností prevádzkovateľa eshopu so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prevádzkovateľ kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany eshopu pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky alebo žiadosti o registáciu na webovej stránke www.signum-medical@eu potvrzuje kupujúci alebo žiadateľ o registáciu, že byl oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci alebo žiadateľ o registáciu zaškrtnutím políčka v objednávke alebo zaslaním registračného formulára;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 1. 2. 2020 a sú účinné od      1. 2. 2020