HbA1C - glykovaný hemoglobín

Glykovaný hemoglobín - HbA1C - je jedným z produktov glykácie hemoglobínu. Tvorí najväčší podiel glykovaných hemoglobínov. Predstavuje glukózu viazanú na hemoglobín, uloženú v erytrocytoch. Glykácia je ireverzibilná. Množstvo HbA1C závisí od množstva glukózy dostupnej v krvnom obehu počas 120-dňového životného cyklu erytrocytov. Čím väčšiemu množstvu glukózy boli erytrocyty exponované, tým je vyššie percento HbA1C. Je teda dlhodobým ukazovateľom kompenzácie ochorenia. Výhodou je, že vzorku možno odobrať v ľubovoľnom čase, pretože nie je ovplyvnená krátkodobými výkyvmi (príjem potravy, stres, hypoglykémia a pod.). Hodnoty bývajú najčastejšie zvýšené pri diabetes mellitus, anémii z deficitu železa, chronickej hyperglykémii, chronickej insuficiencii obličiek, u chorôb so skráteným prežívaním erytrocytov. Znížené hodnoty sa môžu vyskytovať pri hemolytickej anémii, chronickom zlyhávaní obličiek, dialýze, chronických stratách krvi.Kompenzácia diabetu

1,00 €