Proteín viažuci retinol (RBP)

Proteín viažuci retinol (RBP) je proteín s 21 kDa, ktorý je syntetizovaný v pečeni a je zodpovedný za transport vitamínu A z pečene do iných tkanív. Je voľne filtrovaný glomerulom a následne reabsorbovaný a katabolizovaný proximálnym tubulom. Bernard a kol. (1987) sledovali pacientov s tubulárnym poškodením rôznej etiológie vrátane expozície antibiotík a toxických látok a zistili, že RBP v moči je vysoko citlivým indikátorom dysfunkcie renálnych tubulov pred predchádzajúcim zvýšením NAG v moči. Okrem toho uvádzali priaznivý profil stability pre RBP v kyslom moči v porovnaní s β2M. Je potrebné poznamenať, že hladiny RBP v sére sú pri deficite vitamínu A znížené a hladiny moču môžu v tomto prípade teoreticky priniesť falošne negatívny výsledok

1,00 €